facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów, uczestników zajęć  (treść, plik pdf)

Klauzula informacyjna dla gości schroniska  (treść, plik pdf)

Klauzula informacyjna dla korespondencji e-mail  (treść, plik pdf)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  (plik docx, plik pdf)
Klauzula Informacyjna dla uczniów, uczestników zajęć


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć i ich opiekunów prawnych jest:
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Elżbieta Nikiel, iod@ssm.gda.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgoda będzie zbierana na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r, w niektórych przypadkach na podstawie Art.9 (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, stan zdrowia) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw a dane dobrowolnie podane w terminie na jaki została udzielona zgoda
5) każdy uczestnik zajęć, rodzic, opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) uczestnik zajęć, rodzic, opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organizatorzy konkursów, organizatorzy wycieczek i podmioty współpracujące na podstawie odrębnych umów dane przekazywane będą w zakresie realizacji tych umów
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


Klauzula informacyjna dla gości schroniska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Elżbieta Nikiel, iod@ssm.gda.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Administrator przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


 

Klauzula Informacyjna dla uczestników półkolonii i ich przedstawicieli ustawowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Al. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk , kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Elżbieta Nikiel, iod@ssm.gda.pl 
2) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i art 6 ust.1 lit c oraz w pewnych przypadkach art.6 ust. 1 lit b RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
3) Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
5) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
7) W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl